Copy%20of%20IMG_9949_edited.jpg

Názov: EQUITA

Právna forma: občianske združenie

IČO: 42 169 861

Sídlo: Kozia 616/26,

811 03 Bratislava, SR

Registrácia.: MV SR, č. VVS/1-900/90-33473

Predseda o.z.: PharmDr. Lucia Roussier, MPH

20200408_131043-01_v_edited.jpg
 

SOM ZAMESTNANEC

 

Do 15. februára požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Taktiež ho požiadajte o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane.

 

Na základe vystaveného tlačiva si viete vypočítať:

 

  • 2% z vašej zaplatenej dane, ktorú nám viete poukázať. Táto suma musí byť vyššia ako 3,- eurá

 

  • 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v predchádzajúcom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín.

 

Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie, v ktorom sú predvyplnené naše údaje. Doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať. 

Obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. marca na daňový úrad podľa Vášho bydliska (Miestna príslušnosť).

 

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech organizacie EQUITA. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad

SOM PRÁVNICKÁ OSOBA

 

Právnické osoby môžu poukázať 2% z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby ktorú môžete poukázať v prospech občianskeho združenia EQUITA. 

Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020
(zvyčajne do 31. marca) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane - VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3. 

Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky) - VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú:

Názov: Equita

Právna forma: občianske združenie

IČO: 42 169 861

Sídlo: Kozia 616/26, 811 03 Bratislava - Staré Mesto, SR

Registrácia.: MV SR, č. VVS/1-900/90-33473

Predseda o.z.: PharmDr. Lucia Roussier

 

Budeme radi, ak v tlačive zaškrtnete súhlas so zaslaním vašich údajov, budeme tak vedieť, že ste nám poslali vaše percentá a poďakovať vám.

 

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca) na váš daňový úrad (Miestna príslušnosť), a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

Daňový úrad má po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech EQUITY.

 

SOM ŽIVNOSTNÍK


 

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby. Ak ste v predchádzajúcom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali, môžete  nám poukázať až 3% z vašej zaplatenej dane.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú:

Názov: Equita

Právna forma: občianske združenie

IČO: 42 169 861

Sídlo: Kozia 616/26, 811 03 Bratislava - Staré Mesto, SR

Registrácia.: MV SR, č. VVS/1-900/90-33473

Predseda o.z.: PharmDr. Lucia Roussier

Budeme radi, ak v tlačive zaškrtnete súhlas so zaslaním vašich údajov, budeme tak vedieť, že ste nám poslali vaše percentá a poďakovať vám.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca) na váš daňový úrad (Miestna príslušnosť), a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

Daňový úrad má po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech EQUITY.