VYLÚČENIE ZO SYSTÉMU ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

JE NEPRIJATEĽNÉ

EQUITA

Domov je súčasťou zdravotnej starostlivosti.
Zdravie má domov.

Equita je občianske združenie zamerané na podporu zdravia ľudí bez domova alebo iných skupín vylúčených zo zdravotnej starostlivosti. Misia Equity upozorňuje na to, že zdravie a zdravotná starostlivosť sú prepojené s inými, zdanlivo nezávislými oblasťami, ako je bývanie, právo a spoločenské prináležanie.

Bez domova je zachovanie telesného a duševného zdravia prakticky nemožné. Zároveň je ale zdravie kľúčove k osobnému rozvoju a udržaniu stabilného bývania. Domov je súčasťou zdravotnej starostlivosti. Kde je zdravie, tam je domov.

Hlavnými aktivitami Equity sú verejno-zdravotné akcie priamo "na ulici", výskumné štúdie a sprostredkovanie vzdelávania a osvety.

 

Equita kontinuálne vyvíja advokačné úsilie v prospech ľudí, ktorým je odopieraná zdravotná starostlivosť. Equita sa aktívne zapája do medzinárodného úsilia o zmeny v legislatíve prostredníctvom sieťovania s európskymi organizáciami a platformami (European Citizens' Initiative, FEANTSA).

Poslanie a vízia

Poslaním Equity je napomáhať ľuďom bez domova v dosahovaní ich najvyššie dosiahnuteľného štandardu zdravia, a tak predchádzať, skrátiť alebo ukončiť ich bezdomovectvo.

 

Toto poslanie je uskutočňované prostredníctvom akcií v sociálnom prostredí ľudi bez domova, cez výskum bezdomovectva ako determinantu zdravia a cez advokáciu za vytvorenie rovných príležitostí. Takisto sa venujeme zdravotnej osvete a vzdelávaniu v oblasti zdravia.

Našou víziou je spoločnosť, ktorá poskytuje prijateľnú, kvalitnú, a univerzálne dostupnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých obyvateľov, včítane komunít s vyššími potrebami. Veríme, že vo vyspelej spoločnosti majú ľudia reálnu možnosť starať sa o svoje zdravie a zapájať sa do systému zdravotnej starostlivosti.

 

V spravodlivej spoločnosti je zdravie chápané ako stav telesnej a duševnej pohody, a teda je úzko späté s inými rovinami spokojneho života, ako sú stabilita bývania, fungujúca sociálna podpora, alebo rovnosť príležitostí.

Hodnoty a priority

Moc občianskej spoločnosti sa spája so zodpovednoťou.

Ekvita v zdraví znamená, že ľuďom je poskytovaná zdravtoná starostlivosť primeraná ich potrebám. Dosiahnuť čo najlepšie zdravie je možné len v životnom prostredí, kde sú rozdiely a inekvity medzi skupinami obyvateľstva zredukované na minimum. Občianska spoločnosť má moc, a zároveň zodpovednosť, za spoluvytváranie spravodlivej spoločnosti. Nikto nemá byť znevýhodnený v dosahovaní svojho potenciálu kvôli svojmu spoločenskému postaveniu alebo inej sociálne danej okolnosti.

Equita vyvíja programy a projekty, ktoré spájajú ľudí, organizácie a sektory v úsilí o spoločné ciele. Do tvorby stratégií usiluje prizývať aj samotných klientov služieb. Spolupráca a diskusia sú priority fungovania Equity.

Princípmi práce Equity sú participácia, etika, neodsudzovanie a rešpekt. Tieto hodnoty sú nevyhnutnou súčasťou akejkoľvek komunikácie a podmienkami spolupráce.

 

Programy Equity vychádzajú z vedeckých dôkazov a relevantných skúsenostiach z praxe doma alebo v zahraničí. Projekty sú realizované odborníkmi alebo školenými dobrovoľníkmi, používajú sa kvalitné materiály a nasledujú štandardné postupy.

Kto sme

"Čo môžem, to urobím."

Sme zdravotníci i nezdravotníci, pre ktorých je situácia ľudí bez domova na Slovensku neprijateľná. Pracujeme v Equite ako dobrovoľníci, každý podľa vlastných možností, a to buď ako usporiadatelia jednotlivých akcií alebo prácou na dlhodobých projektoch. Niektorí z nás prispievajú ako konzultanti alebo školitelia.

O nových projektoch a nábore dobrovoľníkov aktuálne informujeme cez túto webovú stránku alebo naše sociálne siete. Radi uvítame nových členov alebo sympatizantov alebo si vypočujeme iný názor alebo nápad. Môžete nás kontaktovať cez email info@equita.sk

Napíšte nám

EQUITA, o.z.
Kozia 26

811 03 Bratislava, Slovensko

IBAN: SK4311000000002944059631

EQUITA

©2018 by EQUITA.