VIDÍME ĽUDÍ

bez prístupu k zdravotnej starostlivosti

Advokácia

Zdravotná starostlivosť má byť poskytovaná na základe potrieb človeka.

Zdravie je ľudské právo. To znamená, že každý má právo na dosiahnutie najvyššieho štandardu telesného a duševného zdravia. Toto právo zahŕňa individuálnu zodpovednosť človeka, ako aj spoločensky a systémovo zaručené podmienky potrebné k zdravému životu. Patria sem dostupné zdravotnícke služby, sanitácia, adekvátna strava, stabilné bývanie, zdravé pracovné podmienky a čisté životné prostredie. 

Zdravotná starostlivosť má byť poskytovaná na základe potrieb jednotlivých ľudí. Má byť fyzicky a finančne dostupná, kvalitná a kultúrne prijateľná.

 

Bariéry k zdravotnej starostlivosti u ľudí bez domova väčšinou vychádzajú zo samotného chýbania domova. Ľudia, ktorí nemajú domov, zároveň nemajú miesto oddychu, tepla, súkromia, a spoločenského zdieľania. Zdravotné problémy ako invalidita, duševné problémy alebo dlhodobé ochorenia, sú často príčinou straty domova. Život v chudobe a strádaní, bez možnosti oddychu, zotavenia a bezpečia zdravotný stav človeka iba zhorší.

 

Častými prekážkami k zdravotnej starostlivosti na Slovensku sú dlhy na zdravotnom poistení. Vznikajú ako dôsledok krízovej životnej situácie a straty kontroly nad svojím životom, sťahovania, slabej orientácie v systéme alebo neschopnosi proces zadlženia zastaviť. Dlžníci potom majú nárok len na úhradu neodkladnej starostlivosti. 

Ľudia bez domova, ktorí majú dlh, tak strácajú možnosť zapájať sa do preventívnej starostlivosti a podchytiť ochorenia v skorých štádiách. Tento stav postupne zhoršuje šance zlepšiť alebo stabilizovať svoj zdravotný stav a znovu sa zapojiť do spoločenského života a ekonomickej produktivity.

Ľudia bez domova by mali mať ľahší prístup k tomu, aby za nich odvádzal poistné štát. Sú presne jednou z cieľových skupín tohto mechanizmu. Dostupnosť k zdravotnej starostlivosti, a to hradenej v plnej miere, by mala byť garantovaná a zabezpečená pre každého človeka.

 

EQUITA, o.z.
Kozia 26

811 03 Bratislava, Slovensko

IBAN: SK4311000000002944059631

EQUITA

©2018 by EQUITA.