HĽADÁME DOBROVOĽNÍKOV

Dobrovoľníci - študenti pred kontajnermi, kde sa odoberajú vzorky na Covid19 v Bratislave na Kramároch. (20.3.2020)

EQUITA SA AKTÍVNE ZAPÁJA DO RIEŠENIA COVID19

SPOLUPRÁCA, KOMUNITA A ROVNOSŤ

V EQUITE veríme, že humanitárne krízy a núdzové stavy je ľahšie zvládnuť prostredníctvom viacstrannej a koordinovanej spolupráce, aktiváciou energie komunít

a presadzovaním princípov spoločenskej rovnosti.

V občianskom združení Equita sa orientujeme na ľudí, ktorí sú marginalizovaní alebo vylúčení zo zdravotnej starostlivosti a dopĺňame alternatívne, terénne zdravotnícke služby.

 

V súčasnej situácii ale stierame hranice svojej misie a využívame svoje zdravotnícke, koordinačné a advokačné kapacity v celospoločenskom boji proti Covid19.

Veríme, že v tomto náročnom období šírenia koronavírusového ochorenia Covid19 je dôležité vytvárať nové projekty zamerané na riešenie aktuálnych situácií a podporiť projekty udržiavajúce spoločenskú infraštruktúru. Už týždne pracujeme na pripravenosti a preventívnych a informačných kampaniach v marginalizovaných komunitách, identifikácii dodávateľov a zásobovaní ochranných osobných prostriedkov, poradenstve iným organizáciám a podpore projektov ľudskými zdrojmi.

Novým projektom je databáza dobrovoľníkov. Umožňuje záujemcom o dobrovoľníctvo z celého Slovenska zaregistrovať sa v centralizovanej databáze, vďaka čomu budú dobrovoľníci včas a efektívne spárovaní s potrebami v ich komunitách. Databáza dobrovoľníkov slúži ako diaľnica k pomoci dobrovoľníkov pre mimovládne organizácie, mestské časti, zdravotnícke zariadenia, a špecifické komunity. Dobrovoľníci sa môžu, ale nemusia hlásiť do projektov EQUITY.

EQUITA vyžaduje od dobrovoľníkov rešpekt a dodržiavanie princípov humanitárnej práce, ktorými sú:

  • humanita – orientácia na záchranu životov a zmierňovanie utrpenia

  • nestrannosť – poskytovanie pomoci čisto na základe potrieb, bez rozlišovania národnostnej, rasovej, náboženskej alebo inej príslušnosti

  • nezávislosť – autonómnosť od politických, ekonomických alebo vojenských cieľov

  • neutralita - humanitárna pomoc nesmie byť na žiadnej zo strán konfliktu

EQUITA poskytuje niekoľko krátkych úvodných online školení o koronavírusovej nákaze a jej predchádzaniu, o používaní ochranných osobných prostriedkov a o predchádzaní negatívnych dopadov epidémie na marginalizované a stigmatizované skupiny.

Ak máte otázky, obráťte sa na nás cez emailovú adresu info@equita.sk.

 

Ak máte záujem stať sa dobrovoľníkom a pracovať na uľahčení dopadu epidémie, zaregistrujte sa.

EQUITA, o.z.
Kozia 26

811 03 Bratislava, Slovensko

IBAN: SK4311000000002944059631

EQUITA

©2018 by EQUITA.