ZDRAVIE JE ĽUDSKÉ PRÁVO.

Univerzálna deklarácia ľudských práv, článok 25 (1)

Naša práca

Verejno-zdravotné zákroky

Realizujeme verejno-zdravotné projekty, ktoré priamo umožňujú ľuďom bez prístupu k zdravotnej starostlivosti zlepšiť svoje zdravie. V prirodzenom sociálnom prostredí pacienta ponúkame očkovania, ošetrenie, konzultáciu alebo informácie. Je našou prioritou, aby boli poskytované služby adaptované potrebám a požiadavkám samotného pacienta.

Výskum

Chceme vedieť viac o našej spoločnosti, o dostupnosti zdravotnej starostlivosti a o tom, aké postavenie v tomto zohráva strata domova. Pracujeme na výskumných štúdiách, ktoré poskytujú dôkazy, napomáhajúce zlepšovaniu služieb a politík v tejto oblasti. Usilujeme o participačné metódy, ktoré dávajú hlas samotným ľuďom bez domova.

Vzdelávanie a osveta

Naše projekty sa sústredia na prehlbovanie vedomostí zdravotníkov v oblasti socio-ekonomických determinantov zdravia, ako aj pracovníkov organizácií v oblasti poskytovania zdravotníckych služieb. Vzdelávanie je neodlučiteľný komponent každej našej zdravotníckej intervencie v teréne. 
Sami pozorne sledujeme vývoj znalostí v oblasti zdravia a bezdomovectva u nás, aj vo svete.

Advokácia

Pracujeme na vytvorení medzisektorovej koalície odborníkov s cieľom zlepšenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre ľudí z nich vylúčených. Zapájame sa do činností, ktoré zvyšujú verejné povedomie o problematike bezdomovectva a aktívne obhajujeme právo každého človeka na ochranu zdravia.

AKTUALITY

Správy, názory, analýzy

Očkovanie ľudí bez domova proti hepatitíde A na bratislavskom Zátiší

19.2.2018

Vylúčenie ľudí bez domova zo zdravotnej starostlivosti je morálne a zdravotne neprijateľným stavom. Umožnenie preventívnej starostlivosti pre ľudí vystavených viacnásobnej marginalizácii je jedným z hlavných cieľov Equity. S tímom lekárov-dobrovoľníkov a partnerskými mimovládnymi organizáciami sme zorganizovali prvé očkovanie v teréne.

Neziskové organizácie apelujú na zákonodarcov

19.2.2018

Predstavitelia neziskoviek pripomenuli, že ľudia bez domova na Zátiší, ale aj v iných lokalitách Bratislavy žijú v absolútnej chudobe, v provizórnych prístreškoch bez prístupu k tečúcej vode či toaletám a v extrémnych poveternostných podmienkach.

Kampaň proti chrípke pre ľudí bez domova

10.12.2017

Zdravie je jedným z predpokladov prežitia na ulici. Chrípka ohrozuje ľudí bez domova zvýšeným rizikom infekcie, horším priebehom, a sťaženým zotavovaním. Táto preventívna intervencia bola prvým informačno-očkovacím projektom tohto druhu. Ukázalo sa, že o informacie a očkovanie je u ľudí bez domova vysoký záujem.

Kampaň proti hepatitíde A a očkovanie ponúkané ľuďom bez domova pokračuje

16.3.2018

Dostupnosť zdravotnej starostlivosti je problém práve pre ľudí, ktorí trpia vylúčením z bývania, chudobou a zdravotnými problémami. V piatok, 16.3.2018, popoludní lekári z Nemocnice akad. L. Dérera zaočkovali 27 ľudí prvou dávkou proti hepatitíde A.  Očkovanie proti hepatitíde A a informácie ohľadne ochorenia sme ponúkli ľuďom bez domova tentokrát cez denné centrá.

Viac aktualít z Equity

Z médií

Neziskovky vyzývajú poslancov zabezpečiť štandardnú zdravotnú starostlivosť bezdomovcom

20.2.2018

Dobrovoľní lekári zaočkovali bezdomovcov proti žltačke typu A

19.2.2018

Mimovlády vyzývajú, aby sa vláda držala ústavy a zabezpečila zdravotnú starostlivosť aj bezdomovcom

27.3.2018

Čo je to ekvita?

Ekvita v zdraví

Ekvita (z anglického equity) znamená, že každý jedinec v spoločnosti má férovú šancu naplniť svoj potenciál. V oblasti zdravia to znamená, že ľudia majú možnosť naplno využívať zdravotnícke a nezdravotnícke služby a podporu, ktoré im umožnia zdravý život. V praxi  to tiež znamená, že poskytujeme zvýšenú starostlivosť ľuďom s horším zdravím, primeranú podporu ľuďom žijúcim v nevhodných podmienkach alebo dostatočnú ochranu

tým, ktorí sú z nejakej príčiny spoločensky znevýhodňovaní.

Bezdomovectvo má extrémne negatívny dopad na zdravotný stav človeka. Chýbanie stáleho domova je jednoznačnou a neprekonateľnou bariérou k udržaniu si dobrého zdravia.


Bezdomovectvo zároveň ľudí takmer automaticky vylučuje zo zdravotnej starostlivosti, čím sa šance na zdravie u ľudí už znevýhodnených, násobne oslabujú. Ekvita v zdraví, ako aj ekvita v spoločnosti, sa môže naplniť, iba ak sa bude riešiť bývanie ako cesta k zdraviu a spravodlivosti.

Pre ľudí trpiacich viacnásobným vylúčením je dôležité najmä:

  • rovný prístup k plnej zdravotnej starostlivosti

  • prístup k špecializovaným službám pre ľudí bez domova v istých situáciách 

  • včasný prístup k službám duševného zdravia a závislostí 

  • nediskriminujúci a neodsudzujúci prístup za každých okolností 

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás a zistite viac o našej práci a ako nás môžete podporiť.

EQUITA, o.z.
Kozia 26

811 03 Bratislava 

Slovensko

 

EQUITA, o.z.
Kozia 26

811 03 Bratislava, Slovensko

IBAN: SK4311000000002944059631

EQUITA

©2018 by EQUITA.