KAŽDÝ JEDNOTLIVEC MÁ PRÁVO NA PRÍSTUP K TAKÝM ZDRAVOTNÍCKYM SLUŽBÁM, AKÉ SI VYŽADUJE JEHO ZDRAVIE.

Európska charta práv pacientov

PROGRAMY

Verejno-zdravotné akcie

Realizujeme verejno-zdravotné projekty, ktoré priamo umožňujú ľuďom bez prístupu k zdravotnej starostlivosti zlepšiť svoje zdravie. V prirodzenom sociálnom prostredí pacienta ponúkame očkovania, ošetrenie, konzultáciu alebo informácie.

Advokácia

Pracujeme na vytvorení medzisektorovej koalície odborníkov s cieľom zlepšenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Zapájame sa do činností, ktoré zvyšujú verejné povedomie o problematike bezdomovectva a aktívne obhajujeme právo každého človeka na ochranu zdravia.

Výskum

Chceme vedieť viac o našej spoločnosti, o dostupnosti zdravotnej starostlivosti a o tom, aké postavenie v tomto zohráva strata domova. Pracujeme na výskumných štúdiách, ktoré poskytujú dôkazy, napomáhajúce zlepšovaniu služieb a politík v tejto oblasti. 

Osveta

Osveta a vzdelávanie je neodlučiteľný komponent každej zdravotníckej intervencie v teréne. Naše projekty sa sústredia na prehlbovanie vedomostí zdravotníkov v oblasti socio-ekonomických determinantov zdravia. Sami pozorne sledujeme vývoj znalostí v oblasti zdravia a bezdomovectva u nás, aj vo svete.

EQUITA, o.z.
Kozia 26

811 03 Bratislava, Slovensko

IBAN: SK4311000000002944059631

EQUITA

©2018 by EQUITA.