Dosahovanie ekvity v zdraví znamená odstraňovanie rozdielov v zdraví, ktoré sa spájajú so spoločenským

znevýhodnením a marginalizáciou.

Dostupnosť zdravotnej starostlivosti je kľúčovým stupienkom k vyrovnávaniu týchto

rozdielov, ako aj napĺňaniu ľudských práv. 

Naše aktivity

Mobilná ambulancia pre ľudí bez domova

Vďaka mobilnej ambulancii je tím špičkových lekárov schopný poskytovať služby tzv. “pouličnej  medicíny”.

Ľuďom bez domova ponúkame zdravotné ošetrenia, vykonávame ​zdravotné zákroky a poskytujeme poradenstvo v ich momentálnom sociálnom prostredí. Vieme si tak ľahšie získať dôveru pacientov
a dokážeme popri zdravotnej starostlivosti šíriť aj kľúčové informácie a osvetu, ktorá je pacientmi takto prijímaná pozitívnejšie. Prítomnosť lekárov a iných zdravotníkov, ktorí sú prívetiví
a načúvajúci, lieči aj stratenú dôveru v zdravotnícky systém.

Podpora zdravotníckeho systému

EQUITA reaguje na výzvy zo strany zdravotníckeho systému. Od začiatku pandémie podporovala EQUITA mobilné odberové miesto pre pacientov s podozrením na infekciu COVID-19 v Nemocnici akademika Ladislava Dérera na Kramároch v Bratislave náborom dobrovoľníkov, ich koordináciou a materiálnou podporou. 

V súčasnosti sa členovia EQUITY zapájajú do boja proti COVID-19 aj v rámci intervenčných tímov pôsobiacich v pobytových zariadeniach pre seniorov a komunitách marginalizovaných ľudí.

Podpora v rámci plošného testovania

EQUITA sa so svojimi dobrovoľníkmi z radov lekárov, zdravotníkov a medikov zapojila do celoplošného testovania na COVID-19 v marginalizovaných komunitách v Bratislave.

 

Očkovacie kampane v teréne

Od októbra 2017 ponúkame očkovanie proti chrípke, hepatitíde typu A a typu B ľuďom bez domova priamo v miestach, kde sa zdržiavajú. 

Spolupracujeme s organizáciami, ktoré sú v priamom, každodennom kontakte
s ľuďmi bez domova, čo nám umožňuje lepšie poznať špecifiká komunity a jej potrieb. Proti chrípke očkujeme aj tento rok.

Ďalšie aktivity

Advokácia

Pracujeme na vytvorení medzisektorovej koalície odborníkov s cieľom zlepšenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti.
Zapájame sa do činností, ktoré zvyšujú verejné povedomie o problematike bezdomovectva a aktívne obhajujeme právo každého človeka na ochranu zdravia.

Výskum

Chceme vedieť viac o našej spoločnosti, o dostupnosti zdravotnej starostlivosti a o tom, aké postavenie v tomto zohráva strata domova.
Pracujeme na výskumných štúdiách, ktoré poskytujú dôkazy, napomáhajúce zlepšovaniu služieb a politík v tejto oblasti