VÝSKUM DÁVA HLAS

Kvalitatívne a kvantitatívne výskumné štúdie

Výskumné štúdie s ľuďmi bez domova

Cesta, cieľ, aj nástroj

Výskum pre nás znamená dať priestor ľuďom trpiacim vylúčením z bežnej spoločnosti na vyjadrenie ideí, názorov, skúseností a znalostí.  Umožňuje ľuďom, ktorých sa málokedy niekto pýta na ich perspektívy, zdeliť tie svoje.

Výskumné štúdie predstavujú príležitosť obojstranného zdieľania a získavania nových poznatkov. Nielen výskumník, ale aj účastník môže čerpať - informácie, spoločenskú účasť, radosť alebo pocit zmysluplnosti - zo spolupráce na výskumnej štúdii. Takto nadobudnuté výsledky majú vyššiu vedeckú, ako aj spoločenskú hodnotu.

Je dôležité, aby boli nové poznatky dostupne tak akademickej obci, ako aj odborníkom z iných relevantných odborov, verejnosti a samotným účastníkom výskumu.

Skutočným významom realizácie výskumných štúdii však ale nie sú samotné poznatky, ale pozitivna spoločenska zmena. Výsledky našich štúdií majú za úlohu slúžiť ako dôkaz a podkladový materiál pre poskytovateľov služieb, ako aj zákonodarcov.

Našimi prioritami sú vedecká korektnosť, ochrana respondentov a zameranie sa na témy, ktoré sú - napriek ich urgentnosti - skúmané na Slovensku nedostatočne. 

Výskumné štúdie

Dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre ľudí bez domova v Bratislave

Roussier, L. (2017)

Kvalitatívna štúdia zameraná na dostupnosť zdravotnej starostlivosti z pohľadu samotných ľudí bez domova v Bratislave v roku 2017. Osemnásť hĺbkových rozhovorov výskumníčka prepracovala do štyroch dominujúcich tém: bariér a mostov k zdravotnej starostlivosti. Štúdia vyvrátila stereotyp, že ľudia bez domova nemajú záujem o svoje zdravie. Naopak, odhalila, že dlhy na zdravotnom poistení sú dominantnou prekážkou, ktorej ľudia bez domova čelia, keď usilujú o zdravotnú starostlivosť. Spoločenský kapital - známosti, priatelia, pomáhajúce organizácie, ale aj láskaví neznámi - sú, na druhej strane, jedinou cestou späť do bežného zdravotníckeho systému. Systém, tak ako je nastavený dnes, je "slepý" voči problematike bezdomovectva.

Ako sa žena dostane na ulicu? Ako prežije stratu zázemia, ktoré poskytuje domov, stratu detí a rodiny, a ako sa adaptuje k vylúčeniu a stigme, ktoré bezdomovectvo žien sprevádzajú? Aký dopad má bezdomovectvo na telesné a duševné zdravie ženy? Toto sú dominujúce témy pripravovanej kvalitatívnej štúdie, založenej na rozhovoroch so ženami, ktoré prechadzajú alebo prešli bezdomovectvom, ako aj s poskytvateľmi služieb pre ľudí bez domova. Zodpovedanie týchto otázok môže objasniť, aké legislatívne kroky a aké nastavenie služieb sú potrebné pre prevenciu a riešenie bezdomovectva žien. 

 

Ak máte záujem o viac informácií, prípadne podieľať sa na výskumnej štúdii, kontaktujte nás.

Bezdomovectvo a ženy na Slovensku

(pripravovaná štúdia)

EQUITA, o.z.
Kozia 26

811 03 Bratislava, Slovensko

IBAN: SK4311000000002944059631

EQUITA

©2018 by EQUITA.