Je naliehavé venovať najväčšiu pozornosť tým, ktorí sú v najväčšej núdzi, ktorých ťaží zlý zdravotný stav, ktorým sa nedostáva primeranej zdravotnej starostlivosti alebo trpia chudobou.

Deklarácia WHO, čl.II, 1999

Ekvita znamená férovú šancu

Ekvita (z anglického equity) znamená, že každý človek má férovú šancu naplniť svoj potenciál. V oblasti zdravia to znamená, že ľudia majú možnosť naplno využívať zdravotnícke a nezdravotnícke služby, ktoré im umožnia zdravý život. V praxi  to vyžaduje poskytnutie zvýšenej starostlivosti ľuďom s horším zdravím, primeranú podporu ľuďom žijúcim v nevhodných podmienkach alebo dostatočnú ochranu tým, ktorí sú z nejakej príčiny spoločensky znevýhodňovaní.​

Nerovnosti v zdraví vychádzajú zo spoločenských determinantov zdravia

Nie je dobré zdravie a pohoda bez stabilného bývania

Zdravotný stav ľudí bez domova alebo ľudí ohrozených stratou bývania je komplexný, a táto zložitosť vyplýva tak z individuálnej situácie človeka bez domova, ako aj z dostupnosti a kvality služieb, kapacít zainteresovaných strán alebo merania a vyhodnocovania údajov o bezdomovectve.

Bývanie je sociálny determinant zdravia, ktorý vplýva na schopnosť človeka žiť zdravý život. Nevhodné, neisté alebo chýbajúce bývanie je príčinou mnohých zdravotných problémov, ktorým ľudia bez domova čelia, a tiež bráni liečbe a zotaveniu z choroby. Telesné alebo duševné ochorenie je zároveň častou príčinou bezdomovectva, alebo k nemu prispieva a ho prehlbuje.

Ľudia bez domova sú jednoznačne zdravotne najvýraznejšie postihnutou skupinou v našej spoločnosti. Paradoxne väčšinou trpia vylúčením zo zdravotnej starostlivosti, čo výrazne prispieva k vyššiemu výskytu duševných problémov, infekčných ochorení, užívaniu návykových látok a k predčasnej smrti. O situácii na Slovensku chýbajú dáta, ale v Európe skracuje bezdomovectvo život človeka o 20 až 30 rokov.

Situácia na Slovensku

Slovenská legislatíva nepozná pojem "bezdomovectvo" alebo "človek bez domova", a v súčasnosti neexistuje ani funkčná národná koncepcia riešenia problematiky chýbania domova. Slovensko výrazne zaostáva v systematickom mapovaní a popise problematiky, ako aj v zbere dát relevantných pre riešenie problematiky. Zdravotný stav ľudí bez domova ako populačnej podskupiny je neznámy, aj keď útržkovité informácie poskytované mimovládnymi organizáciami naznačujú výrazné, ako aj špecifické problémy v zdravotnom stave týchto ľudí.

Momentálne sa väčšina ľudí bez domova na Slovensku nachádza v situácii "inverznej starostlivosti", čo znamená, že sa ľuďom s najvyššími potrebami dostáva najmenej zdravotnej starostlivosti. Práve mimovládne organizácie, väčšinou bez formálnej zdravotníckej odbornosti, sa pokúšajú poskytovať základné zdravotnícke služby svojim klientom. Je nevyhnutné vniesť do našeho zdravotníckeho a sociálneho systému prístupy a služby reagujúce na reálnu situáciu v marginalizovaných skupinách. Znamenalo by to  sprístupnenie a adaptabilitu bežného systemu, ako aj vytvorenie nových typov zariadení špecializovaných v kontakte a terénnej medicíne. 

Kľúčovými prvkami systémových zmien sú, napríklad, zamedzenie vytváraniu administratívnych dlhov na zdravotnom poistení a plná úhrada zdravotnej starostlivosti všetkým ľuďom na základe ich zdravotných potrieb, a bez ohľadu na dlhy. Ľudia bez domova by mali mať prístup k nízkoprahovým, flexibilným a integrovaným službám.

Jedným z vynikajúcich prístupov k zlepšeniu zdravia ľudí bez domova sú projekty Housing First, ktoré zabezpečujú stabilitu a bezpečie aj pre ľudí s komplexnými zdravotnými potrebami, a ktoré výrazne znižujú finančné nároky zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Dostupnosť stabilného a dôstojného ubytovania je nevyhnutnou podmienkou zdravého života. Zdravie má domov.
 

(Zdroj: FEANTSA, EPHA, homelesshub.ca)

Každý z nás je obklopený rôznymi "vrstvami" vplyvov, ktoré majú dopad na naše zdravie. Determinantmi zdravia sú rané detstvo, životné a pracovné podmienky, spoločenské siete a komunita, príjem, vzdelanie a dostupnosť služieb. Rozdiely v zdraví sú práve výsledkom nerovností v týchto kľúčových oblastiach. Ekvita v zdraví smeruje k zníženiu predchádzateľných, nespravodlivých a systémom spôsobených rozdielom v zdraví. K riešeniu je nevyhnutá verejná a politická vôľa ústiaca v medzisektorovú spoluprácu.

Chýbanie domova alebo život v neistom alebo nevhodnom obydlí má extrémne negatívny dopad na zdravotný stav človeka. Chýbanie stáleho domova je jednoznačnou a neprekonateľnou bariérou k udržaniu si dobrého zdravia. Bezdomovectvo ľudí takmer automaticky vylučuje zo zdravotnej starostlivosti, čím sa šance na zdravie u ľudí už znevýhodnených násobne oslabujú. Ekvita v zdraví, ako aj ekvita v spoločnosti, sa môže naplniť, iba ak sa bude riešiť bývanie ako cesta k zdraviu a spravodlivosti.​​

EQUITA, o.z.
Kozia 26

811 03 Bratislava, Slovensko

IBAN: SK4311000000002944059631

EQUITA

©2018 by EQUITA.