top of page
banner-HOME.jpg

2500+ ľuďom bez domova  sme poskytli konzultácie a ošetrenie

900+ ľudí sme v teréne očkovali
proti chrípke, vírusovým hepatitídam a COVID19

99+ komplexných vyšetrení a následnej liečby sme zabezpečili ľuďom, pre ktorých sú neprístupné

Humanitárna
pomoc

zvyšujeme prístup k zdravotnej starostlivosti
zraniteľným skupinám

EQUITA = možnosť naplno rozvinúť svoj zdravotný potenciál

Poskytujeme zdravotnú podporu ľuďom, ktorí v dôsledku spoločenského vylúčenia,
chudoby, vojnových konfliktov alebo iných humanitárnych katastrof čelia bariéram v
prístupe k zdravotnej starostlivosti.

Poskytujeme základné ošetrenie, zdravotné konzultácie a napájanie na rôzne služby
zraniteľným ľuďom priamo v
teréne a komunitách.

Reagujeme na lokálne, ale aj národné núdzové situácie. Poskytujeme humanitárnu starostlivosť v ľuďom, ktorých prístup k pomoci je obmedzený alebo s ktorými zdravotný systém nepočíta.

Pracujeme na prevencii a reakcii na rôzne formy násilia. Školíme zdravotníkov a koordinujeme starostlivosť o ľudí, ktorí zažili alebo zažívajú násilie.

Na národnej aj lokálnej úrovni voláme po prístupe k
zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu pre každého ako po
jednom zo základných ľudských
práv. 

Aktívne sa zapájame do
výskumných činností v oblasti
prístupu k zdravotnej starostlivosti. Dáta z terénu sú východiskom plánovania projektov, ako aj advokačných aktivít.

SLUŽBY ZDRAVOTNEJ
STAROSTLIVOSTI

Združujeme lekárov, zdravotné sestry, farmaceutov, záchranárov, ale aj projektových koordinátorov, administratívnych pracovníkov, logistov a odborníkov na duševné zdravie. 

Odborné konzultácie zdravotného stavu poskytujeme priamo v komunitách našich klientiek a klientov, v teréne. V spolupráci s  partnermi im zabezpečujeme komplexnú odbornú zdravotnú starostlivosť a sociálnu a materiálnu asistenciu.

ambulance
nudzove-situacie-obrazok_1.png

PRIPRAVENOSŤ A REAKCIA NA NÚDZOVÉ SITUÁCIE

Od roku 2018 reagujeme na lokálne, ale aj národné núdzové situácie. Zdravotníčky a zdravotníci organizácie EQUITA poskytujú svoju odbornosť a čas, vďaka ktorým je poskytnutá urgentná pomoc ľuďom, ktorí by sa k nej iným spôsobom nedostali. Riadime sa humanitárnymi princípmi –sústredenia sa na záchranu ľudských životov a zmiernenia utrpenia, poskytovania pomoci čisto na základe potrieb, bez rozlišovania národnostnej, rasovej, náboženskej,inej príslušnosti a politickej neutrality. Príkladmi zásahov sú očkovacie kampane v počas šírenia hepatitídy, podpora ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine, zdravotná starostlivosť poskytovaná migrantom, vrátane žien a detí z Afganistanu a Sýrie alebo práca v Intervenčnom tíme Ministerstva zdravotníctva a s tým spojená práca v zariadeniach pre seniorov a marginalizovaných komunitách počas pandémie.

REAKCIA NA RODOVO
PODMIENENÉ NÁSILIE

Našim klientkám a klientom poskytujeme psychosociálnu podporu, zdravotnícke poradenstvo, sprostredkovanie, sprevádzanie a koordináciu potrebnej zdravotnej starostlivosti. Napájame ich na partnerské organizácie schopné asistovať osobám zažívajúcim násilie v právnej a sociánej oblasti. Služby poskytujeme v slovenskom, ukrajinskom, maďarskom a anglickom jazyku. Naše odborníčky sú vyškolené v oblasti klinického manažmentu sexuálneho násilia Populačným fondom Organizácie spojených národov - UNFPA.

nasilie.png
advokacia-obrazok_.png

ADVOKAČNÉ AKTIVITY

Angažujeme sa v aktivitách legislatívnej advokácie s cieľom poukázať na systémové nedostatky vedúce k vylúčeniu státisícov ľudí zo zdravotnej starostlivosti. Zbierame dáta z našej praxe a publikujeme analýzy za účelom zvyšovania povedomia o situácii v praxi a systémových nedostatkoch, ktoré dopadajú na  zraniteľných ľudí. Naša publikácia Právo na zdravie ponúka situačnú analýzu a návrhy riešení, ktoré sú nevyhnutné pre posun pozitívnym smerom v prístupe k zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

VÝSKUMNÉ AKTIVITY

Zapájame sa do výskumných činností v oblasti bezdomovectva, sexuálnych a reprodukčných práv, alebo všeobecnejšie dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Výskum realizujeme samostatne alebo sa zapájame do aktivít partnerských organizácií  alebo individuálnych výskumníčok a výskumníkov. Našim cieľom je premietnuť  výsledky do našej práce v teréne, ako aj do advokačnej činnosti.

vyskumne-aktivity.png
foto-utecenci.png

POMOC UTEČENKYNIAM A UTEČENCOM Z UKRAJINY

ДОПОМОГА БІЖЕНЦЯМ
З УКРАЇНИ

Ukrajinským utečenkyniam a utečencom poskytujeme služby prostredníctvom telefonickej linky a výjazdových tímov po celom Slovensku. V spolupráci s partnermi ponúkame asistenciu s informáciami, orientovaním sa v zdravotníckom systéme alebo priame zdravotnícke služby naprieč Slovenskom.

Ми надаємо послуги українським біженцям через
телефонну лінію та виїзні команди по всій Словаччині.
У співпраці з партнерами ми пропонуємо інформаційну
допомогу, орієнтацію в системі охорони здоров’я або
прямі медичні послуги по всій Словаччині людям, яким
загрожує позбавлення права на охорону здоров’я.

ČO MÁME NOVÉ

foto-darujte.png

VĎAKA VAŠIM DAROM

vieme ošetriť rany a zabezpečiť potrebné oblečenie klientke alebo klientovi

zásobíme jeden výjazd mobilnej
ambulancie zdravotníckym materiálom