ZDRAVIE A BÝVANIE

SÚ ĽUDSKÉ PRÁVA

a dostupná zdravotná starostlivosť je zákonnou povinnosťou štátu 

(WHO, Ľudské práva a zdravie, 2017)

NAŠA PRÁCA

Verejno-zdravotné akcie

Realizujeme verejno-zdravotné projekty, ktoré priamo umožňujú ľuďom bez prístupu k zdravotnej starostlivosti zlepšiť svoje zdravie. V prirodzenom sociálnom prostredí pacienta ponúkame očkovania, ošetrenie, konzultáciu alebo informácie.

Advokácia

Pracujeme na vytvorení medzisektorovej koalície odborníkov s cieľom zlepšenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Zapájame sa do činností, ktoré zvyšujú verejné povedomie o problematike bezdomovectva a aktívne obhajujeme právo každého človeka na ochranu zdravia.

Výskum

Chceme vedieť viac o našej spoločnosti, o dostupnosti zdravotnej starostlivosti a o tom, aké postavenie v tomto zohráva strata domova. Pracujeme na výskumných štúdiách, ktoré poskytujú dôkazy, napomáhajúce zlepšovaniu služieb a politík v tejto oblasti. 

Osveta

Osveta a vzdelávanie je neodlučiteľný komponent každej zdravotníckej intervencie v teréne. Naše projekty sa sústredia na prehlbovanie vedomostí zdravotníkov v oblasti socio-ekonomických determinantov zdravia. Sami pozorne sledujeme vývoj znalostí v oblasti zdravia a bezdomovectva u nás, aj vo svete.

Z AKCIÍ

PODPORUJEME 

EURÓPSKU INICIATÍVU OBČANOV

ZA SOCIÁLNE A DOSTUPNÉ BÝVANIE

Podpíšte petíciu pre Európsku komisiu

ECI.png

Je čas ponúknuť druhé dávky vakcíny proti hepatitíde typu A. Druhá dávka je záverečná, pretože po nej si telo vybuduje dlhodobú imunitu .V zimných mesiacoch sme navštívili bratislavské Zátišie, Domec na Mýtnej, útulok Resoty a denné centrum Domov sv. Jána z Boha. Popri tom sa 42 ľudí dalo zaočkovať prvou dávkou.

Ponúkame druhé dávky (ale stále aj prvé dávky)

nov 2018 - feb 2019

Ľudia bez domova vedia, že zdravie je nevyhnutné pre prežitie na ulici. Dali sa zaočkovať proti chrípke, pretože toto ochorenie ich môže nielen vážne zdravotne postihnúť, ale aj vyradiť z práce.

Očkovanie v útulku Resoty

26.4.2018

Klientom a klientkám OZ Odyseus sme ponúkli ochranu proti hepatitídam A a B. Vďaka spolupráce so sociálnymi pracovníkmi sme zaočkovali prvou z troch dávok dvojvakcíny devätnásť ľudí užívajúcich injekčné návykové látky.

Očkovanie proti hepatitíde typu A a B v Pentagone

24.10.2018

Očkovanie proti hepatitíde A a informácie ohľadne ochorenia sme ponúkli ľuďom bez domova tentokrát cez denné centrá. Lekári z Nemocnice akad. L. Dérera zaočkovali 27 ľudí prvou dávkou proti hepatitíde A.

Kampaň v Domove

sv. Jána z Boha

16.3.2018

Od januára sa nám podarilo zaočkovať viac než 130 ľudí. V poradí štvrtá preventívna akcia sa uskutočnila pod Mostom Lafranconi počas jedného z pravidelných výdajov stravy a ošatenia organizáciou Kresťania v meste.

Prevencia hepatitídy A pod Mostom Lafranconi

10.6.2018

Na bratislavskom Zátiší sa vyskytla hepatitída typu a pretrvávala celé mesiace. Ľuďom v komunite sme poskytli priamo na mieste zdravotnú osvetu, s následnou možnosťou dať sa proti ochoreniu zaočkovať. Očkoval tím lekárov - infektológov. Zaočkovať sa dalo 32 rezidentov Zátišia, ktorí boli hepatitídou stále ohrození.

Osveta a ochrana na Zátiší

február 2018

O NÁS

Sme dobrovoľníci - zdravotníci i nezdravotníci, ktorým záleží na tom, aby bola naša spoločnosť rovnejšia, zdravšia a spokojnejšia. Stratu domova a život v existenciálnej neistote a vylúčení považujeme za neprijateľné javy vo svojom okolí, ktoré, napriek rôznym možnostiam, nie sú dostatočne riešené. Nechceme zatvárať oči, keď prechádzame popri ľuďoch žijúcich v neľudských podmienkach. Svoju prácu vnímame ako občiansky príspevok pre lepšiu komunitu a spoločnosť. Veríme, že náš vstup a hlas zavážia. Projektom Equity ponúkame svoj voľný čas a odbornosť, a zároveň prispievame svojou skúsenosťou k rozvoju organizácie a šíreniu myšlienky rovnosti v zdraví a práva na bývanie.

EQUITA, o.z.
Kozia 26

811 03 Bratislava, Slovensko

IBAN: SK4311000000002944059631

EQUITA

©2018 by EQUITA.