top of page
Banner-grafiti-web.jpg

Humanitárna
pomoc

Sprístupňujeme zdravotnú starostlivosť zraniteľným a marginalizovaným

skupinám.

Vďaka Vašim darom:

vieme ošetriť rany a zabezpečiť potrebné oblečenie klientke alebo klientovi

zásobíme jeden výjazd mobilnej ambulancie zdravotníckym materiálom

zabezpečíme klientke alebo klientovi vyšetrenia a liečbu

EQUITA = možnosť naplno rozvinúť svoj zdravotný potenciál

Poskytujeme zdravotnú podporu ľuďom, ktorí v dôsledku spoločenského vylúčenia,
chudoby, vojnových konfliktov alebo iných humanitárnych katastrof čelia bariéram v
prístupe k zdravotnej starostlivosti.

Poskytujeme základné ošetrenie, zdravotné konzultácie a napájanie na rôzne služby zraniteľným ľuďom priamo v teréne a komunitách.

Reagujeme na lokálne, ale aj národné núdzové situácie. Poskytujeme humanitárnu starostlivosť v ľuďom, ktorých prístup k pomoci je obmedzený alebo s ktorými zdravotný systém nepočíta.

Pracujeme na prevencii a reakcii na rôzne formy násilia. Školíme zdravotníkov a koordinujeme starostlivosť o ľudí, ktorí zažili alebo zažívajú násilie.

Na národnej aj lokálnej úrovni voláme po prístupe k zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu pre každého ako po jednom zo základných ľudských práv. 

Aktívne sa zapájame do výskumných činností v oblasti prístupu k zdravotnej starostlivosti. Dáta z terénu sú východiskom plánovania projektov, ako aj advokačných aktivít.

AJ VĎAKA VAŠIM

AJ VĎAKA VAŠIM

môžeme už viac ako 6 rokov pracovať v
komunitách ľudí bez domova,
utečencov z Ukrajiny a tranzitujúcich
ľudí zo Sýrie, marginalizovaných
rómskych komunitách
a poskytovať
asistenciu ženám a dievčatám
zažívajúcim rôzne formy násilia.

V ROKU 2023

 • Poskytli sme viac ako 23 000 zdravotníckych a psychosociálnych intervencií pre ľudí so so sťaženým prístupom k zdravotnej starostlivosti
   

 • Zdravotnú starostlivosť sme zabezpečili 6 327 osobám zraniteľným v dôsledku vojny, straty bývania, násilia a zdravotného alebo duševného znevýhodnenia
   

 • Pomohli sme nájsť lekára 1 046 ľuďom, ktorí sa v slovenskom zdravotníckom systéme neorientujú, alebo boli odmietaní
   

 • Viac než 350 ženám sme poskytli informácie ohľadom ženského zdravia a o rodovo podmienenom násilí
   

 • 536 zdravotníčok a zdravotníkov sa zúčastnilo našich školení o poskytovaní zdravotnej starostlivosti ľuďom, ktorí zažili násilie
   

 • Celoročné workshopy vzťahovej a sexuálnej výchovy absolvovalo 318 žiačok a žiakov základných škôl z rómskych komunít
   

 • Dlhodobo sme podporovali viac ako 15 žien, ktoré zažívali rôzne formy rodovo podmieneného násilia
   

 • Viac ako 400 odídencom z Ukrajiny sme poskytli kultúrne a spoločenské zázemie Komunitného centra
   

 • 205 osôb absolvovalo trojmesačný kurz slovenčiny pre cudzincov

ZDRAVOTNÁ
STAROSTLIVOSŤ

Združujeme lekárov, zdravotné sestry, farmaceutov, záchranárov, ale aj projektových koordinátorov, administratívnych pracovníkov, logistov a odborníkov na duševné zdravie. 

Odborné konzultácie zdravotného stavu poskytujeme priamo v komunitách našich klientiek a klientov, v teréne. V spolupráci s  partnermi im zabezpečujeme komplexnú odbornú zdravotnú starostlivosť a sociálnu a materiálnu asistenciu.

ambulance
STAN

PRIPRAVENOSŤ A REAKCIA NA NÚDZOVÉ SITUÁCIE

Od roku 2018 reagujeme na lokálne, ale aj národné núdzové situácie. Zdravotníčky a zdravotníci organizácie EQUITA poskytujú svoju odbornosť a čas, vďaka ktorým je poskytnutá urgentná pomoc ľuďom, ktorí by sa k nej iným spôsobom nedostali. Riadime sa humanitárnymi princípmi –sústredenia sa na záchranu ľudských životov a zmiernenia utrpenia, poskytovania pomoci čisto na základe potrieb, bez rozlišovania národnostnej, rasovej, náboženskej,inej príslušnosti a politickej neutrality.

REAKCIA NA RODOVO
PODMIENENÉ NÁSILIE

Našim klientkám a klientom poskytujeme psychosociálnu podporu, zdravotnícke poradenstvo, sprostredkovanie, sprevádzanie a koordináciu potrebnej zdravotnej starostlivosti. Napájame ich na partnerské organizácie schopné asistovať osobám zažívajúcim násilie v právnej a sociánej oblasti. Služby poskytujeme v slovenskom, ukrajinskom, maďarskom a anglickom jazyku. Naše odborníčky sú vyškolené v oblasti klinického manažmentu sexuálneho násilia Populačným fondom Organizácie spojených národov - UNFPA.

NASILIE
ADVOKACIA

ADVOKAČNÉ AKTIVITY

Angažujeme sa v aktivitách legislatívnej advokácie s cieľom poukázať na systémové nedostatky vedúce k vylúčeniu státisícov ľudí zo zdravotnej starostlivosti. Zbierame dáta z našej praxe a publikujeme analýzy za účelom zvyšovania povedomia o situácii v praxi a systémových nedostatkoch, ktoré dopadajú na  zraniteľných ľudí. Naša publikácia Právo na zdravie ponúka situačnú analýzu a návrhy riešení, ktoré sú nevyhnutné pre posun pozitívnym smerom v prístupe k zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

VÝSKUMNÉ AKTIVITY

Zapájame sa do výskumných činností v oblasti bezdomovectva, sexuálnych a reprodukčných práv, alebo všeobecnejšie dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Výskum realizujeme samostatne alebo sa zapájame do aktivít partnerských organizácií  alebo individuálnych výskumníčok a výskumníkov. Našim cieľom je premietnuť  výsledky do našej práce v teréne, ako aj do advokačnej činnosti.

VA
foto-utecenci.png

POMOC UTEČENKYNIAM A UTEČENCOM Z UKRAJINY

ДОПОМОГА БІЖЕНЦЯМ
З УКРАЇНИ

Ukrajinským utečenkyniam a utečencom poskytujeme služby prostredníctvom telefonickej linky a výjazdových tímov po celom Slovensku. V spolupráci s partnermi ponúkame asistenciu s informáciami, orientovaním sa v zdravotníckom systéme alebo priame zdravotnícke služby naprieč Slovenskom.

Ми надаємо послуги українським біженцям через
телефонну лінію та виїзні команди по всій Словаччині.
У співпраці з партнерами ми пропонуємо інформаційну
допомогу, орієнтацію в системі охорони здоров’я або
прямі медичні послуги по всій Словаччині людям, яким
загрожує позбавлення права на охорону здоров’я.

ČO MÁME NOVÉ

S

PARTNERI

S
CARE
NG
NO
MDM
ESET
ROTARY
AT
IOM
MPSVaR
SOCIA
EPH

SPOLUPRACUJÚCE ORGANIZÁCIE

S
LUK
LDZ
VSA
BA
PRO
DEDO
DEPAUL
OD
MB
KVM
AGEL
VAGUS
PP
DT
bottom of page