Náš tím

9Q4A2952.jpg

Zakladala EQUITU a riadi organizáciu od jej vzniku v roku 2017. Verejná zdravotníčka, farmaceutka a humanitárna pracovníčka, pracovala v misiách s Lekármi bez hraníc na Haiti, v Tunisku, Líbyi a Južnom Sudáne, v humanitárnych organizáciách v USA a Turecku. V rámci dizertačnej štúdie skúmala dostupnosť zdravotnej starostlivosti a bezdomovectvo, a rozhodla sa problematike venovať naplno. S malou skupinou ďalších dobrovoľníkov založila EQUITU, ktorej úlohu vidí v angažovaní občianskej spoločnosti na báze ľudskoprávnych východísk, a to v rozvíjaní terénnych zdravotníckych projektov, zvyšovaní povedomia o rozmeroch problematiky bezdomovectva na Slovensku a legislatívnej advokácii. Verí v silu komunít, právo na zdravie a občiansku rovnosť.

9Q4A2804.jpg
Janka Korimová

 odborná koordinátorka pre terénnu prácu

Janka Korimová v EQUITE koordinuje akcie v teréne - očkovacie akcie, mobilné kliniky a skríning v komunitách. Je zdravotná sestra na Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. Má rozsiahle skúsenosti ako anesteziologická sestra, sestra v intenzívnej medicíne a je expert na rany. Ako zdravotník pracujúci v zdravotníckom systéme pozná nedostatky zdravotníckeho systému týkajúce sa poskytovania starostlivosti o ľudí zažívajúcich bezdomovectvo: slabé porozumenie problematiky bezdomovectva na strane zdravotníkov, frustrácia zdravotníkov z nedostatku prostriedkov k lepšiemu poskytovaniu zdravotnej starostlivosti a chybné a chýbajúce systémové nastavenia, ako vylúčenie zo zdravotného poistenia v dôsledku dlhov alebo absencia terénnej medicíny. Ako zdravotníčka v EQUITE vníma, že je dôležité komunikovať klientom, že zdravotníci ich situáciu chápu a pracujú na jej zlepšení.

9Q4A2993.jpg
Ivana Novotná

Ivana Novotná začala v EQUITE intenzívne pracovať na koordinácii dobrovoľníkov počas prvých týždňov koronakrízy. Veľmi rýchlo sa stala pre koordináciu nepostrádateľnou vďaka svojim organizačným schopnostiam a proaktivite, a to najmä v riadení výjazdov, organizácii zásob a manažovaní komunikácie s tímom dobrovoľníkov projektu mobilnej ambulancie. Má mnohoročné skúsenosti práve v riadení akcií a koordinácii rôznych profesií ako manažérka udalostí v teréne. Zabezpečovanie možného aj nemožného na poslednú chvíľu je jej špecialita. 

koordinátorka ľudských zdrojov a komunikácie

9Q4A2885.jpg
Michaela Kostičová​
 

Michaela Kostičová pracuje na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave na Ústave sociálneho lekárstva a lekárskej etiky ako odborná asistentka, kde sa v rámci svojej pedagogickej a výskumnej činnosti venuje problematike sociálnych determinantov zdravia so zameraním na marginalizované skupiny obyvateľstva. Spoluprácu s EQUITOU začala v roku 2018, kedy zorganizovala pre študentov medicíny sériu workshopov s témou zdravia a zdravotnej starostlivosti u ľudí bez domova a  postupne sa aktívne začala zapájať aj do terénnych akcií EQUITY a venovať sa najmä oblastiam vzdelávania, advokácie a výskumu. Ako prioritu vníma potrebu zlepšenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre ľudí bez domova a to prostredníctvom zmien v legislatíve a rozbehnutia projektu mobilnej ambulancie a pouličnej medicíny  v spolupráci s lekármi a študentmi medicíny. 

koordinátorka vzdelávania a výskumu

9Q4A2832.jpg
Magdaléna Drličková 

Magdaléna Drličková, absolventka lekárskej fakulty UK, spolupracuje ako dobrovoľníčka s EQUITOU od roku 2018. Počas štúdia sa zúčastnila mesačnej stáže v Chile, študovala na univerzite v Španielsku a pracovala na humanitárnej misii v Kambodži. S témou bezdomovectva sa začala zaoberať v  poslednom ročníku štúdia, kedy si ako tému svojej diplomovej práce zvolila bezdomovectvo a zdravie u ľudí bez domova a aktívne sa zapájala v terénnych akciách EQUITY. Počas prvej vlny pandémie koronavírusu spolukoordinovala dobrovoľníkov pracujúcich v mobilnom odberovom mieste na Kramároch, ktorých EQUITA zastrešuje. V budúcnosti by sa chcela aj naďalej venovať pomoci ľuďom bez domova ako lekárka, pretože verí, že zdravotná starostlivosť by mala byť poskytovaná každému, bez ohľadu na sociálny status. 

 koordinátorka doborovoľníkov odberového pracoviska COVID -19

9Q4A3037.jpg

Lucia Roussier

riaditeľka

Read More
9Q4A2952.jpg

A Pasta Hack That Will Transport You to Rome

Make this yours. Click here to edit the text and include any relevant information.

Read More
9Q4A2952.jpg

The Health Benefits of Drinking Tea Daily 

Make this yours. Click here to edit the text and include any relevant information.

Read More
9Q4A2952.jpg

Creative Salad Ideas for the Veggie Lover

Make this yours. Click here to edit the text and include any relevant information.

Read More
9Q4A2952.jpg