top of page
banner

Darujte nám 2% zo svojich daní

POMÔŽTE NÁM POMÁHAŤ
VŠETKÝM BEZ ROZDIELU

Občianske združenie EQUITA zvyšuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti v zraniteľných skupinách.
Len vďaka vašej podpore sa nám už viac ako 7 rokov darí udržať mnohé projekty pre ľudí bez domova a tých, ktorí čelia mnohonásobným bariéram.

ÚDAJE O NÁS:

IČO: 42169861
Obchodné meno: EQUITA
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Pod vinicami 3217/25, 811 02 Bratislava

ZAMESTNANEC

1. Do 15. februára 2024 požiadajte
zamestnávateľa o vykonanie ročného
zúčtovania
zaplatených preddavkov na daň

2. Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie

Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo
závislej činnosti.


Z potvrdenia vypočítate 2% z vašej zaplatenej
dane - ak je táto suma vyššia ako 3 €, môžete
nám ju poukázať. Ak ste v roku 2023 odpracovali
dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom
potvrdenie, môžete v náš prospech poukázať 3% z
Vašej zaplatenej dane.

3. Vyplňte tlačivo
Vyhlásenie o poukázaní podielu
zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.


4. Do 30. apríla 2024 doručte obe tlačivá na daňový
úrad podľa adresy vášho bydliska.

FYZICKÁ OSOBA

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové
priznanie:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby
kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
Poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť
splnená podmienka minimálne 3,00 € pre
prijímateľa.


2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie
obdobie roku 2023 je fyzická osoba povinná
podať v lehote do 2. apríla 2024 (resp. v
predĺženej lehote na podanie daňového priznania,
t. j. do 1. 07. 2024 alebo 30. 09. 2024)


Daňové priznanie fyzických osôb TYP A


Daňové priznanie fyzických osôb TYP A
online (editovateľné, stránka Finančnej správy)

 

Daňové priznanie fyzických osôb TYP B
 

Daňové priznanie fyzických osôb TYP B
online (editovateľné, stránka Finančnej správy)

PRÁVNICKÁ OSOBA

1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane
aj viacerým prijímateľom, minimálna výška pre
jedného prijímateľa je 8,00 €.


2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov
právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú
môžete poukázať v prospech
prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj
menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená
podmienka minimálne 8,00 € na jedného
prijímateľa.


3. a, Ak právnická osoba v roku 2023 až do termínu
na podanie daňového priznania a zaplatenie dane
v roku 2024 nedarovala financie vo výške
minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel
(aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi),
tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v
daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.
b, Ak právnická osoba v roku 2023 až do termínu
na podanie daňového priznania a zap(zvyčajne do
31.3.2024) darovala financie vo výške minimálne
0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej
organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak
môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom
priznaní, že poukazuje 2% z dane.


4. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby
kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane z príjmu.


5. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite
elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie
daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte
daň z príjmov.

BUB

Vaše 2% dane z príjmov využijeme na 100%
pre pomoc ľuďom v núdzi

Váš príspevok bude použitý na nákup zdravotníckeho materiálu
a zabezpečenie zdravotnej starostlivosti tým, ktorí sa k nej inak nedostanú

•  Ľuďom bez domova poskytneme zdravotnícke poradenstvo, základné ošetrenie, sprostredkovanie
    zdravotnej starostlivosti, potrebné lieky a koordináciu následnej starostlivosti a vyšetrení
•  Pracujeme priamo na ulici v prostredí klientov a v našej nízkoprahovej ošetrovni
•  Náš tím každodenne prispieva ku zlepšovaniu postavenia zraniteľných ľudí na Slovensku

bottom of page