top of page
banneR

Aktuality

Mimovládne organizácie upozorňujú, že búranie improvizovaných príbytkov v Ružinove je v rozpore s ľudskoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky

Organizácie venujúce sa pomoci ľuďom v bytovej núdzi a ľudskoprávne organizácie vyjadrujú znepokojenie nad postupom mestskej časti Bratislava-Ružinov pri búraní a odstraňovaní príbytkov ľudí v bytovej núdzi v blízkosti Astronomickej ulice v Bratislave. Organizácie takýto postup považujú za neprijateľný a v rozpore so záväzkami, ktoré pre slovenské úrady vyplývajú z ľudskoprávnych dokumentov.

Ľuďom obývajúcim zbúrané obydlia nebola podľa dostupných informácií zo strany mestskej časti zabezpečená adekvátna sociálna podpora, ako ani náhradné bývanie či ubytovanie. Vysťahovaní ľudia sa ocitli v situácii ohrozujúcej život, keď sú v mrazivom zimnom období bez strechy nad hlavou. V mestskej časti ani v meste nie sú dostupné dostatočné kapacity sociálnych služieb (napríklad útulkov či nocľahárni) a ani dostupného bývania pre ľudí v bytovej núdzi.

Podľa starostu mestskej časti Martina Chrena išlo o „vyčistenie lokality“, zároveň poukazuje na to, že v lokalite prebiehala „kriminálna a drogová činnosť“ a bolo potrebné nájsť „reálne a razantné riešenie“. Ak v lokalite preukázateľne dochádza ku kriminálnej činnosti, je v kompetencii polície zaoberať sa ňou s dodržaním legislatívne stanovených a primeraných postupov, nielen na Astronomickej, ale aj v iných lokalitách mestskej časti a mesta. Búranie núdzových obydlí ľudí, ktorí nemajú kde bývať, nie je riešením tejto situácie.

K riešeniu situácie na Astronomickej, žiaľ, neboli prizvané organizácie ani sociálne pracovníctvo, ktoré s komunitou dlhodobo pracuje a mohlo poskytnúť Mestskej časti svoju podporu a expertízu. Na základe skúseností z podobných prípadov „deložovania“ ľudí bez domova z verejných priestorov z minulosti môžeme predpokladať, že ľudia z dôvodu, že nemajú kde bývať, budú nútení prejsť možno iba o niekoľko sto metrov ďalej a nájsť si nové priestory, v ktorých sa budú snažiť postaviť si nové prístrešky. Takéhoto vytláčania ľudí v bytovej núdzi sme v Bratislave boli svedkami už viackrát v rôznych lokalitách a situácia sa tým nikdy nevyriešila. Zbúranie obydlí tak, žiaľ, nie je reálnym riešením, naopak, prehlbuje a zväčšuje nepriaznivú situáciu ľudí v núdzi, navyše spôsobom, ktorý je neprijateľný, a v najmrazivejšej časti roka.

Občianske združenie Odyseus pôsobilo v danej lokalite pred vyhostením minimálne 1-krát týždenne. Od klientely, s ktorou združenie pracuje, malo informácie, že ľudia, ktorí tu žili, dostali v októbri 2023 ultimátum; ak do jedného mesiaca poupratujú nahromadený odpad v okolí chatiek do veľkokapacitných kontajnerov a budú udržiavať poriadok, tak na tomto mieste môžu ostať do jari 2024. V novembri však po naplnení niekoľkých veľkokapacitných kontajnerov za účasti obyvateľov a obyvateliek chatiek bolo toto miesto zrovnané so zemou, bez toho, aby o tom ľudia, ktorí tam bývali, vedeli čo i len deň vopred. Tiež bolo zbúraných viac chatiek, ako sa uvádzalo v októbrovom ultimáte. Pracovníčky združenia sa do dnešného dňa usilujú zistiť, kam sa komunita premiestnila, a skontaktovať sa s jej členmi a členkami, aby mohli pokračovať v ochrane verejného zdravia a sociálnej pomoci tým najohrozenejším.

V lokalite s príbytkami na Astronomickej teda treba rozlišovať medzi riešením pre ich obyvateľov, ktorí sú v situácii bezdomovectva nútení žiť v provizórnych prístreškoch, a riešením  kriminálnej činnosti v mestskej časti, ktoré má v kompetencii polícia. Zároveň je dôležité upozorniť, že ľudia žijúci v chudobe užívajúci drogy sú vo väčšej miere vystavení kriminalizácii a stigmatizácii. Prehĺbenie bezdomovectva ľudí, ktorí bývali na Astronomickej, nevyrieši kriminálnu činnosť v mestskej časti. Skutočným riešením zložitej situácie by bolo, ak by mestská časť alebo mesto namiesto represie podporili sociálne a ďalšie služby naviazané na ponuku či sprostredkovanie adekvátneho bývania pre zasiahnutých ľudí tak, aby neboli nútení zotrvávať na verejných priestranstvách. To by tiež predstavovalo efektívne investovanie verejných zdrojov do dlhodobých a stabilných riešení potrebných pre všetky strany a všetkých obyvateľov mestskej časti. Pri aktuálne zvolenom postupe je veľmi pravdepodobné, že podobná situácia sa onedlho zopakuje na inom mieste v mestskej časti, prípadne v inej časti mesta.

Preto je veľmi dôležité, aby mesto Bratislava a jeho mestské časti systematicky budovali kapacity na ukončovanie bezdomovectva. Prostriedky a kapacity, ktoré sa často investujú do posilňovania represívnych opatrení, je potrebné smerovať skôr do programov prevencie straty bývania, do budovania dostupného bývania a kapacít sociálnych služieb vrátane intenzívnych služieb pre užívateľov a užívateľky návykových látok. Tieto služby sú v zahraničí úplne bežné a vykazujú oveľa vyššiu mieru efektivity ako represívne opatrenia.

Otázky o legálnosti postupu

Domnievame sa tiež, že zbúranie improvizovaných príbytkov na Astronomickej ulici je rozpore s právom na ochranu zdravia, nedotknuteľnosť obydlia a nedotknuteľnosť súkromia zasiahnutých ľudí, ktoré vyplývajú z Ústavy Slovenskej republiky.

Aj v prípade, že by obydlia nespĺňali kritériá na to, aby boli kvalifikované ako stavby podľa zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon), podľa stanoviska Európskeho centra pre práva Rómov (ERRC) o zbúraní chatrčí v Košiciach z roku 2012 požívajú rovnakú ochranu, keďže obyvateľom a obyvateľkám lokality slúžili na bývanie. Protiprávnosť búrania chatrčí potvrdil v rozsudku zo septembra 2023 aj Krajský súd Košice. Z Mimoriadnej správy Verejnej ochrankyne práv z augusta 2013 tiež vyplýva, že podľa štrasburskej judikatúry je obydlím aj obydlie, ktoré si jednotlivec vytvoril v rozpore s vnútroštátnym právom, ako aj obydlie obývateľné len počas určitého obdobia v roku. Obydlia zbúrané v Ružinove všetky tieto podmienky spĺňali, či už išlo o stany, alebo svojpomocne postavené chatrče zo stavebného odpadu z neďalekej skládky.

Mestská časť tiež doteraz nezverejnila žiadne informácie o zákonnosti postupov pri odstránení príbytkov ani rozhodnutie o začatí vypratávania lokality. Zo Všeobecného komentára č. 7 k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, ktorý sa týka núteného vysťahovania, vyplýva, že nútené vysťahovanie môže byť uskutočnené len vo výnimočných prípadoch a v súlade s relevantnými princípmi medzinárodného práva. Všeobecný komentár č. 7 zároveň obsahuje záväzok, že vysťahovania sa nesmú uskutočňovať za obzvlášť nepriaznivého počasia. V období zimy sú ľudia bez domova vystavení vplyvom počasia a mrazu v oveľa zraniteľnejšej pozícii. Podľa dostupných informácií proces búrania a vypratávania lokality neprebehol v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z tohto ustanovenia.

Mesto Bratislava a jeho mestské časti musia konečne začať priorizovať zabezpečenie dôstojného života pre všetkých obyvateľov a obyvateľky, v prvom rade pre tie najohrozenejšie skupiny. Prostriedky a kapacity, ktoré mesto a mestské časti investujú do posilňovania represívnych opatrení, by mohli investovať napríklad do programov prevencie straty bývania, budovania dostupného bývania a budovania kapacít sociálnych služieb vrátane služieb pre užívateľov a užívateľky návykových látok a do posilnenia kapacít sociálnej podpory.


Amnesty International Slovensko

EQUITA, o. z.

DEPAUL Slovensko, n. o.

Divadlo bez domova

Odyseus, o. z.

PRIMA, o. z.

Proti prúdu, o. z.

Stopa, o. z.

Vagus, o. z.

48 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page